歌谱

o s sdsa ppp ~ d dfds aoo

f fgfd s p ~ oo pdas

s s sa a s a p o ~ d f d s h o

oo pdas ~

歌词

We Wish You a Merry Christmas

We Wish You a Merry Christmas

We Wish You a Merry Christmas

We Wish You a Merry Christmas


开始弹奏

此乐谱格式为自由钢琴网站专用格式,用电脑浏览器打开www.autopiano.cn,然后用键盘演奏。

自由钢琴(AutoPiano)是利用HTML5技术开发的在线钢琴应用,致力于为钢琴爱好者、音乐爱好者提供一个优雅、简洁的平台,在学习工作之余可以在线弹钢琴,享受音乐、生活的美好。

copyright © www.autopiano.cn