歌谱

f h [di] d s ah [dao] d s af [sup] s a p uu ss aa oh [di] d s ah [dao] d s af [sup]
s a p uu ss aa ou po p fsp u p o p dao s a o u y [st] a p o po p fps u p o p [dao] s a up


开始弹奏

此乐谱格式为自由钢琴网站专用格式,用电脑浏览器打开www.autopiano.cn,然后用键盘演奏。

自由钢琴(AutoPiano)是利用HTML5技术开发的在线钢琴应用,致力于为钢琴爱好者、音乐爱好者提供一个优雅、简洁的平台,在学习工作之余可以在线弹钢琴,享受音乐、生活的美好。

copyright © www.autopiano.cn