歌谱 – Sheet Content

= = = s_d_ | [fi] h [go] f|[du] s [fi] -|
– – – o_p_ | [si] d [fo] a|[su] o [pi] -|
– – – s_d_ | [fi] h [go] f|[du] s [fi] -|
– – – o_p_ | [si] d [fo] a|[su] o [pi] -|- – – – |

[sq]_h_ s_h_ s – | – s_h_ s_h_ s | [se]_h_ s_h_ s- |
[-w] s_d_ s_f_ s | [sq]_h_ s_h_ s – | – s_h_ s_h_ s |
[se]_h_ s_h_ s – | [-w]_l_ k_h_ j_f_ h_a_ |[sq]_h_ s_h_ s – |
– s_h_ s_h_ s | [se]_h_ s_h_ s – | [-w] s_d_ s_f_ s |
[sq]_d_ s_f_ s – | – s_d_ s_f_ s | [sq]_d_ s_f_ s – | = = = = |

[ohtq] o s o | [dw] o [sfy]_t_[oy] | [sheu] p s p |
[dt] p [osgu]_f_ d_s_ | [oq] i o i | [ps] i [os] i |
[sfu] o s [oy]_t_ | [sdy] o s o | [psht] o s o |
[dw] o [sfy]_t_[oy]| [sdhu] p s p | d p [osg]_f_ d_s_ |
– i o i | [ps] i [os] i | [ofs] o s o | [sdo] – – – |


开始弹奏

此乐谱格式为自由钢琴网站专用格式,用电脑浏览器打开www.autopiano.cn,然后用键盘演奏。

自由钢琴(AutoPiano)是利用HTML5技术开发的在线钢琴应用,致力于为钢琴爱好者、音乐爱好者提供一个优雅、简洁的平台,在学习工作之余可以在线弹钢琴,享受音乐、生活的美好。

copyright © www.autopiano.cn