歌谱 - Sheet Content

前奏:
| [et]- [er]- | [ey]- [er]- | t_ t_ [et]_ t_ r_ r_ [er]_ r_ | y_ y_ [ey]_ y_ t__ e__ 0__ t__ r | [0t]_ t_ t_ t_ [0r]_ r_ r_ r_ | [qy]_ y_ y_ y_ [wt]_ t_ [er]_ r_ | [rt]_ t_ t_ t_ [wr]_ r_ r_ r_ | [ey]_ y_ y_ y_ t__ e__ 0__ t__ W |
主歌一:
| y_ u_ r__ t__ r_ w_ 9_ | [80]-- [ry]_ [tu]_ | r__ t__ r_ w_ 9_ [80] [79]_ [8w]_ | [80]_ -- 6_ 7_ 8_ | [79]- [79]_. [80]_. [8q]_ [9w]- | [70]_. [9r]_. [0t]. | [9r] e_ w_ 0_ w_ | *_ 0_ e_ T_ y_ u_ p |
主歌二:
| - d_ f_ a__ s__ a_ o_ y_ | [tu]-- [ad]_ [sf]_ | a__ s__ a_ o_ y_ [tu] [ry]_ [to]_ | [tu]_ -- e_ r_ t_ | [ry]- [ry]_. [tu]_. [ti]_ [yo]- | [ru]_. [ya]_. [us]. | [ya] p_ o_ u_ o_ | O_ p_ a_ f_ p__ a__ p_ O |
| - d_ f_ a__ s__ a_ o_ y_ | [tu]-- [ad]_ [sf]_ | a__ s__ a_ o_ y_ [tu] [ry]_ [to]_ | [tu]_ -- e_ r_ t_ | [ry]- [ry]_. [tu]_. [ti]_ [yo]- | [ru]_. [ya]_. [us]. | [ya] p_ o_ u_ o_ | [up]--- |

歌词&说明 - Extra Info

东方永夜抄二面boss米斯蒂娅(小夜雀)的主题曲。
原曲降E大调,电脑听的时候可以音调+4,播放速度建议150。
「震惊!八目鳗烧烤店闹千年女鬼,现场留下可疑纸条:小碎骨头真多!」-文文新闻


开始弹奏

此乐谱格式为自由钢琴网站专用格式,用电脑浏览器打开www.autopiano.cn,然后用键盘演奏。

自由钢琴(AutoPiano)是利用HTML5技术开发的在线钢琴应用,致力于为钢琴爱好者、音乐爱好者提供一个优雅、简洁的平台,在学习工作之余可以在线弹钢琴,享受音乐、生活的美好。

copyright © www.autopiano.cn