歌谱 - Sheet Content

t t | tt wer | t t | =u tyu | oo | uu tu | ou y | y- | p o | y u | ou =o | uyu t | u = | we tt | uu oo|yyy e | y w | t t | u u| o- | tu oo | po | ut ooo | u= t= | w t | ut ooo | u= t= | w- t | w t | w t | t = |


开始弹奏

此乐谱格式为自由钢琴网站专用格式,用电脑浏览器打开www.autopiano.cn,然后用键盘演奏。

自由钢琴(AutoPiano)是利用HTML5技术开发的在线钢琴应用,致力于为钢琴爱好者、音乐爱好者提供一个优雅、简洁的平台,在学习工作之余可以在线弹钢琴,享受音乐、生活的美好。

copyright © www.autopiano.cn