歌谱 - Sheet Content

f d d s [pq] 8 q w e - s d w y o p
d s s d [f0] r u [ho] a o d e [su] p a
f d d f [d9] e [sy] [si] e p p
[ow] y [fo] [o9] e p s [f8] w t y u i u -
f d d s [pq] 8 q w e - s d w y o p
d s s d [f0] r u [ho] a f d s[se] 0 e r
f d d f [d9] e [sy] [si] e p
p [ow] y [fo] [o9] e p s [s8] w t y u o u y w -
f h h f [d9] e y [si] e p d [dw] u o p a
f h f [o0] r 0 [uw] r f d [se] 0 e r t
f h j [d9] e y u h h h f [dw] y o p a
o s d [f8] [dw] [dt] [su] [do] f h h [hw] [fu]
f h h f [d9] e y [si] e p d d w y o p
f h h f [o0] r 0 [uw] r f d [se] 0 e r
f h h j [d9] e y u h h h f [dw] y o p
[ow] [fu] o p s [s8] w t y u p u - 0 w t --

歌词&说明 - Extra Info

建议140BPM,不是专业的,排得有点杂乱。


开始弹奏

此乐谱格式为自由钢琴网站专用格式,用电脑浏览器打开www.autopiano.cn,然后用键盘演奏。

自由钢琴(AutoPiano)是利用HTML5技术开发的在线钢琴应用,致力于为钢琴爱好者、音乐爱好者提供一个优雅、简洁的平台,在学习工作之余可以在线弹钢琴,享受音乐、生活的美好。

copyright © www.autopiano.cn