歌谱

[el] [uk] [pl] k [ql] [th] [ol] g | s-f-
[el] [uk] [pl] k [ql] [th] [ol] g | s-f-
[el] [uk]-l-p-s-k-l-q-s-[th]-l-o-s-[qg]-s-{[8d] f} [wg] [ush] f [wad] y o s-a-
[es] u p-o-s-d-[qf] t o f-g-[8h] w u g-f-[wd] y a –
{esfl} [uk]-l-p-s-k-l-q-s-[th]-l-o-s-[qg]-s-
{[8d] f} [wg] [uh] [8x] [wz] [yh] {[oz]xz} l-k-
[ehl] u p s-d-[qf] [to] [os] f-g-[8h] [wo] [uf] g-f-[wd] y [ol]-z-l-k-
[el]-s-[uh]-s-[pl]-z-[el]-k-[ql]-s-[th]-s-[ol]-z-[ql]-k-
[8l]-z-[wx]-c-[uv]-x-[8z]-l-[wk] [yd] [ol]-z-[wl]-k-
[el]-s-[uh]-s-[pl]-z-[el]-k-[ql]-s-[th]-s-[ol]-z-[ql]-k-
[8l]-z-[wx]-c-[uv]-x-[8z]-l-[wk] [yd] [ol]-{lz}-[wl]-k-
[6l]-s-[0h]-s-[el]-{lz}-[6l]-k-[ql]-s-[th]-s-[ol]-{lz}-[ql]-k-
[8l]-z-[wx]-c-[uv]-x-[8z]-l-[5k] [9d] [rl]-{lz}-[5l]-k-
[6l]-s-[0h]-s-[el]-{lz}-[6l]-k-[ql]-s-[th]-s-[ol]-z-[ql]-k-
[8l]-z-[wx]-c-[uv]-x-[8z]-l-[5k] [9d] [ra] o – s-f-
[el] [uk]-l-p-s-k-l-q-s-[th]-l-o-s-[qg]-s-{[8d] f} [wg] [ush] [8f] [wad] y o
s-a-[eos] u [os]-o-s d-[qf]-o-[ts]-d-[if]-o-f-g-
[8h]-o-[wf]-g-[uh]-o-[8g]-f-[wd]-o-[yg]-f-[od] a
{efl} [uk]-l-p-s-[ek]-l-q-s-[th]-l-o-s-[qg]-s-{[8d] f} [wg] [uh] [8x] [wz] [yh]
{ohx}-z-[wl]-k-[ehl] u p s-d-[qf]-o-[ts]-d-[if]-o-[qf]-g-
[8h]-o-[wf]-g-[uh]-o-[8g]-f-[5d]-o-[9a]-d-
[rl]-z-[5l]-k-[6l]-s-[0h]-s-[pl]-{lz}-[el]-k-[ql]-s-[th]-s-[ol]-{lz}-[ql]-k-
[8l]-z-[wx]-c-[uv]-x-{[8z]xzl}-[5k]-d-[9h]-d-[rl]-{lz}-[5l]-k-
[6l]-s-[0h]-s-[pl]-{lz}-[el]-k-[ql]-s-[th]-s-[ol]-{lz}-[ql]-k-
[8l]-z-[wx]-c-[uv]-x-{[8z]xzl}-[5k]-d-[9h]-d-
[rl]-{lz}-[5l]-k-[6l]-s-[0h]-s-[pl]-z-[el]-k-[ql]-s-[th]-s-[ol]-{lz}-[ql]-k-
[8l]-z-[wx]-c-[uv]-x-[8z]-l-[5k]-[9d]-
[rl]-{lz}-[5l]-k-[6l]-s-[0h]-s-[pl]-{lz}-[el]-k-[ql]-s-[th]-s-[ol]-{lz}-[ql]-k-
[8l]-z-[wx]-c-[uv]-x-[8z]-l-[5k] [9d] [ra] o
{eusfl} k l k [esfl] [ih] [pl] [eg] [wsf] [ug] [ush] f [oad] –
s a {6uos} 0 o s-d-[qf] [to] [os] f-g-[8h] [wo] [uf] g-f-[wd] y o –
{esfl} [uk] [pl] k {qshl} [th] [ol] [qg] {[8d] f} [wg] [uh] x [whz] y
a s-a-[6os] 0 e s-d-[qf] [to] [is] f-g-[8h] [wo] [us] g-f-[5d] 9
[ro] – [6s] [0t] [eu] p [usl]


开始弹奏

此乐谱格式为自由钢琴网站专用格式,用电脑浏览器打开www.autopiano.cn,然后用键盘演奏。

自由钢琴(AutoPiano)是利用HTML5技术开发的在线钢琴应用,致力于为钢琴爱好者、音乐爱好者提供一个优雅、简洁的平台,在学习工作之余可以在线弹钢琴,享受音乐、生活的美好。

copyright © www.autopiano.cn