歌谱

[fi] o p f~ | o p f i o p f~ | o p f | [du] u o d~ | u o d i u o d~ | u o d | [sy] i o s~ | i o s u i o s~ | i o s | [at] y u a~ | y u a [oy]~

补充信息

BPM:250
无其他补充内容
建议使用原声钢琴~

开始弹奏

此乐谱格式为自由钢琴网站专用格式,用电脑浏览器打开www.autopiano.cn,然后用键盘演奏。

自由钢琴(AutoPiano)是利用HTML5技术开发的在线钢琴应用,致力于为钢琴爱好者、音乐爱好者提供一个优雅、简洁的平台,在学习工作之余可以在线弹钢琴,享受音乐、生活的美好。

copyright © www.autopiano.cn