歌谱

[158] 8 8 8 ( [(8w] w – w – w [W8qt] q – q – q
W [(8wt] t w w – w [158] – 8 8 ( [(8w] – w – w – w [4q]
– q – [@^(] [(489] – [158] – 1 [15] — [%WYt] – % [Wt] – % W [@(Ew] E w @ [(w]
– @ w [W4qt] – [4q] [4qw] – [W4] [Y1to] – w 1 [8w] – 1 – [%WYt] – % [Wt] [%W] W
[@(Ew] w @ [(w] – [@w] [W4qt] q – [@(w] [29] – [158t] | 5
– 4 [@(] [29] [1589] – 8 8 [(15] – [58w] w – w – [58w] [58] [W48] q q
– [W48] – [15t] w w – [15] [15w] [158] 8 – 8 – [(15] [15w] – w w – [15w] [15]
[%W] [4q] – [@(] [29] – [158] – 1 [15] – [%WYt] – % [Wt] % W [@(Ew]
w @ [(w] @ [W4qwt] – q [4q] w [W4] [Y1to] – [1w] [8w] 1 – [%WYt] – % [Wt]
– [%W] W [@(Ew] E w @ [(w] – [@w] – [W4qt] q [@(w] – [29] [158t] |
1 – 1 @ – 4 – [18] 8 [18] 8 [(1] – [1w] w 1 [8w] [1w] w [W4]
– q 4 [4q] – [W4] [1t] – w 1 [8w] [1w] 8 [@158] 8 8 8 – ( – [@15w] – w – w
w [%Wqt] – [4q] – [@(Ew] [29] – [158t] – Y 1 [15o] – [P1] t [%WY] – % [Wt] – % W
[@(Ew] E w @ [(w] – @ w [W4qt] q 4 [4q] w [W4] – [Y1to] w 1 [8w] 1 – [%WYt] –
% [Wt] – [%W] W [@(Ew] E w @ [(w] – [@w] – [W4qt] q [@(Ew] [29] – [158t] Y 1 – [15o]
[P1] [%WYt] – % [Wt] % W – [@(Ew] w @ [(w] @ w [W4qt] – q 4 [4q] w [W4]
[Y1to] – w 1 [8w] – 1 – [%WYt] – % [Wt] [%W] W – [@(Ew] w @ [(w] – [@w] [W4qt] –
q [@(w] – [29] — [158t]

开始弹奏

此乐谱格式为自由钢琴网站专用格式,用电脑浏览器打开www.autopiano.cn,然后用键盘演奏。

自由钢琴(AutoPiano)是利用HTML5技术开发的在线钢琴应用,致力于为钢琴爱好者、音乐爱好者提供一个优雅、简洁的平台,在学习工作之余可以在线弹钢琴,享受音乐、生活的美好。

copyright © www.autopiano.cn