歌谱

4 r t o – t – 5 – r t – w – 6 r
t o – t – 3 – r t – w e 4 r t o – t – 5 – r t – w –
6 r t o – t – 3 – r t r w e – [4t] t t [ro] – r r
[5r] r r r r t t – [6t] t t [ro] – r r [3r] r r r
r t t – [4t] t t [ro] – r r [5r] r r r r t t t [6r]
t t [ro] – u u [3u] [ya] – [ro] – [tp] 4 e [8qu] –
[4y] – [8q] y 5 y [9w] t [5y] – [9wy] – [6e] e [0eu] –
[6y] – [0et] y 3 y [70] t [3y] – [70y] – [4e] e [8qu] –
[4y] – [8qt] y 5 y [9w] t [5y] – [9wy] – [6oh] – [0euf] –
[6oh] – [0euf] – [3yd] [yd] [70yd] [uf] [3yd] – [70ts] –
[4s] – [8q] – 4 p [8quf] – 5 – [9w] – 5 – [9w] – [6s] –
[0e] – 6 p [0euf] – 3 – [70] – 3 – [70] – [4s] – [8q] –
4 p [8quf] – 5 – [9w] – 5 – [9w] – [6oh] – [0euf] –
[6oh] – [0euf] – [3yd] [yd] [yd] [uf] [yd] – [ts] –
[4t] t [8qt] [ro] 4 – [8qr] r [5r] r [9wr] r [5r]
t [9wt] – [6t] t [0et] [ro] 6 – [0er] r [3r] r [70r]
r [3r] t [70t] – [4t] t [8qt] [ro] 4 – [8qr] r [5r]
r [9wr] r [5r] t [9wt] t [6r] t [0et] [ro] 6 – [0eu]
u [3u] [ya] [70] – [3ro] – [70] [tp] [4s] s [8qs]
[ah] 4 – [8qa] a [5a] a [9wa] a [5a] s [9ws] – [6s]
s [0es] [ah] 6 – [0ea] a [3a] a [70a] a [3a] s [70s] –
[4s] s [8qs] [ah] 4 – [8qa] a [5a] a [9wa] a [5a]
s [9ws] s [6a] s [0es] [ah] 6 – [0ef] f [3f] [dk]
[70] – [3ah] – [70] [sj] 4 u u u u t t t t y y – 5 –
5 – 6 – [0eu] u [6u] t [0et] t [3t] y [70y] – 3 –
[70] – 4 e [8qu] u [4u] t [8qt] t [5t] y [9wy] – 5 –
[9w] – 6 e [0eu] u [6u] t [0et] t [3t] y [70y] – 3
t [70y] t 4 [ya] [8qya] [us] 4 y [8qy] t [5y] – [9wy]
t [5y] – [9wu] – 6 y [0ey] t [6y] y [0ey] t [3y] –
[70u] – [3r] – [70t] e 4 t [8qu] y 4 t [8qu] y 5 t
[9wu] y 5 t [9wu] y 6 t [0e] – 6 t [0et] t [3t] y
[70t] a [3p] [uo] [70] – [4s] – [8q] – 4 p [8quf] –
5 – [9w] – 5 – [9w] – [6s] – [0e] – 6 p [0euf] – 3 –
[70] – 3 – [70] – [4s] – [8q] – 4 p [8quf] – 5 – [9w] –
5 – [9w] – [6oh] – [0euf] – [6oh] – [0euf] – [3yd]
[yd] [yd] [uf] [yd] – [ts] – [4qt] t t [ro] – [4qr]
r [5wr] r r r r t t – [6et] t t [ro] – r r r r r r
[30r] t t – [4qt] t t [ro] – [4qr] r [5wr] r r r r
t t t [6er] t t [ro] – u u u [ya] – [30ro] – [30]
[tp] [4ts] [ts] [8qts] [4oah] – [8qra] [ra] [5ra]
[ra] [9wra] [5ra] [ra] [ts] [9wts] – [6ts] [ts] [0ets]
[6oah] – [0era] [ra] [3ra] [ra] [70ra] [3ra] [ra]
[ts] [70ts] – [4ts] [ts] [8qts] [4oah] – [8qra] [ra]
[5ra] [ra] [9wra] [5ra] [ra] [ts] [9wts] [ts] [6ra]
[ts] [0ets] [6oah] – [0euf] [uf] [3uf] [adk] [70]
3 [oah] – [70] [psj] 4 r t o – t – 5 – r t – w – 6
r t o – t – 3 – r t – w e 4 r t o – t – 5 – r t –
w – 6 r t o – t – 3 [dk] r t [rah] w e [sj]


开始弹奏

此乐谱格式为自由钢琴网站专用格式,用电脑浏览器打开www.autopiano.cn,然后用键盘演奏。

自由钢琴(AutoPiano)是利用HTML5技术开发的在线钢琴应用,致力于为钢琴爱好者、音乐爱好者提供一个优雅、简洁的平台,在学习工作之余可以在线弹钢琴,享受音乐、生活的美好。

copyright © www.autopiano.cn