歌谱

o d do | i d dd |
59 wr w9 | 59 wr w9 | 59 wr w9 | 7q ey eq |
f d s | d – fg | [dh] g f | d h op |
8w tu tw | 7w yw yw | 8w uw uw | 7w yw yw |
a. f ao | p – – | o d do | i d dd |
6u t0 t0 | 9e oe ie | 59 wr w9 | 7q ey eq |

开始弹奏

此乐谱格式为自由钢琴网站专用格式,用电脑浏览器打开www.autopiano.cn,然后用键盘演奏。

自由钢琴(AutoPiano)是利用HTML5技术开发的在线钢琴应用,致力于为钢琴爱好者、音乐爱好者提供一个优雅、简洁的平台,在学习工作之余可以在线弹钢琴,享受音乐、生活的美好。

copyright © www.autopiano.cn