歌谱

h[ak4]-sl-pjoh [ak5]-[sl][sl]-[sl]h
h[ak6]-sl-pjoh [dz]-[sl][ak]-[sl]
h[ak4]-sl-pjoh [ak5]-[sl][sl]-[sl]h
oo-d-s-dfhs-sa-[stl]

ww[r4]-t-ew- [r5]-tt-t–
w[r6]-t-ew- y-tr-t–
w[r4]-t-ew- [r5]-tt-t–
w[r6]-t-ew- y-tu-[u8]

|ooo|- otyu[y5][y5]—-
|ooo|- otyu[o6][y6]—-
|ooo|- otyu[y7][y7]—-
|ooo|- osao-sds
[sm]-[sm]-[sm]-[sm]–

o[a4]-s-po- [a5]-ss-s–
o[a6]-s-po- d-sa-s–
o[a4]-s-po- [a5]-ss-s–
o[a6]-s-po- d-sf-[f8]–

h[ak4]-sl-pjoh [ak5]-[sl][sl]-[sl]h
h[ak6]-sl-pjoh [dz]-[sl][ak]-[sl]
h[ak4]-sl-pjoh [ak5]-[sl][sl]-[sl]h
oo-d-s-dfhs-sa-[stl]

I- will- find- out- my- ways- to- my- dreams- one- day-.

补充信息

8月11日上午的一个偶然灵感❥(^_-)

开始弹奏

此乐谱格式为自由钢琴网站专用格式,用电脑浏览器打开www.autopiano.cn,然后用键盘演奏。

自由钢琴(AutoPiano)是利用HTML5技术开发的在线钢琴应用,致力于为钢琴爱好者、音乐爱好者提供一个优雅、简洁的平台,在学习工作之余可以在线弹钢琴,享受音乐、生活的美好。

copyright © www.autopiano.cn