歌谱

d [gj] d [gj] s [gj] s [gj] P [gj] P [gj] p [fh] p [fh] d [gj] d [gj] s [gj] s [gj] P [gj] P [gj] p [fh] p [fh] [dy] [gj]y[dy] [gj]t[sy] [gjt] [se] [gj]e[PE] [gj]E[EP]t[gj] [pe] [fh] p [fh] [yd] [gjy] [yd]y[gj]y[sy] [gj] [se] [gj] [PE] [gjE] [PE] [gjt] [pe] [fh] p [fh] [dp] [gjp] [di] [gji] [so] [gjo] [su] [gju] [Pi] [gji] [Py] [gj] [pu] [fh] [pT] [fh] [dp] [gjp] [di] [gji] [so] [gjo] [su] [gju]u[Pi] [gji] [Py] [gj] [pu] [fh] [pT] [fh] [Eq^]| y u [i59w] u y |[e269]| y |[60eu]| i |[^qE]| y u [59iw] u y |[e269] e i i [ue06]| t |[^qEdz]| [pj]| [59wsl]| [PJ]| [269pj]| g h [j60e] h g fd[^qE]| [ig] [ig] [59wyd] [yd] [ig] [ig] [60euf]| [S]| [p]| [o]| d [gj] d [gj] s [gj] s [gj] P [gj] P [gj] p [fh] p [fh] [d9] [gjqe] d [gjqe] [s8] [gjqe] s [gjqe] [P^] [gjqe] P [gjqe] [p6] [fh0w] p [fh0w] [d9] [qed] d [qe]s[8d] [qes] p [qe]p[P^] [qe] Ps[qe] [6p] [0w]| [0w]i[9d] [qe] d [qes] [8d] [qes] p [qep]P^ [qeP] P [qes] [6p] [0w]| [0wp] [9j] [jqe] g [gqe] [8h] [hqe] f [fqe] [^g] [qeg] d [dqe] [f6] [0w] p [0w] [9j] [qej] g [gqe] [8h] [fqe] f [fqe] [^g] [qe] d [qed] [6f] [0w] S [0w] [^qEd]| d f [59wg] f d |[269p]| d |[60ef]| g |[^qE]| d f [59wg] f d d [269p] p g |[60ef]| s |[^qEdJz] |[pgj] |[59wsjl] [sjl] [PhJ] |[269pgj] [dg] [dg] [fh] [60egj] [fh] [dg] fd[^qE]| [idg] [idg] [59wyPd] [yPd] [idg] [idg] [60euSf] [TpS] [TpS]| [p]| [o]| [eyid]| [f]| [g]| [j]| [TuoS]| [f]| [h]| [j]| [tipg]| [h]| [j]| [g]| [ryij]| [h]| [g]| [f] 7 [^dz] [iyE] [iyEgc] [yiEgc] [^dz] [Eyidz] [Eyigc] [Eyigc] [6fx] [eti] [etipj] [eti] [6gc] [etigc] [etigc] [etigc] [%fx] [Wru] [WruOH] [Wru] [%gc] [Wrugc] [Wrugc] [Wrugc] [60Tfx] [SL] [SL]| [p]| [o]| d [gj] d [gj] s [gj] s [gj] P [gj] P [gj] p [fh] p [fh] d [gj] d [gj] s [gj] s [gj] P [gj] P [gj] p [fh] p [fh] [d9] [gjqe] [d9] [gjqe] [s8] [gjqe] [s8] [gjqe] [P^] [gjqe] [P^] [gjqe] [p6] [fh0w] [p6] [fh0w] [d9] [gjqe] [d9] [gjqe] [s8] [gjqe] [s8] [gjqe] [P^] [gjqe] [P^] [gjqe] [p6] [fh0w] [p6] [fh0w] | | [29y]

开始弹奏

此乐谱格式为自由钢琴网站专用格式,用电脑浏览器打开www.autopiano.cn,然后用键盘演奏。

自由钢琴(AutoPiano)是利用HTML5技术开发的在线钢琴应用,致力于为钢琴爱好者、音乐爱好者提供一个优雅、简洁的平台,在学习工作之余可以在线弹钢琴,享受音乐、生活的美好。

copyright © www.autopiano.cn