歌谱

eu_u_pu= u=u eu_u_pu=. yup= yue= yuoyuou= oiyuyte= wetyuyt= yup= yue= yuoyuou= oiyuyte= wetyuyt= ye= e_e_e_=_te= ew ee_e_e_=_ue= ewee_e_ete= eweuewetew ee_e_e_=_te= ewee_e_e_=_ue= ewee_e_ete= eweuewet yup= yue= yuoyuou= oiyuyte= wetyuyt= yup= yue= yuoyuou= oiyuyte= wetyuyt= ye

补充信息

个人推荐乐器:电钢琴1

开始弹奏

此乐谱格式为自由钢琴网站专用格式,用电脑浏览器打开www.autopiano.cn,然后用键盘演奏。

自由钢琴(AutoPiano)是利用HTML5技术开发的在线钢琴应用,致力于为钢琴爱好者、音乐爱好者提供一个优雅、简洁的平台,在学习工作之余可以在线弹钢琴,享受音乐、生活的美好。

copyright © www.autopiano.cn