歌谱

0 | u_e_u_e_ i_u_t_0_| t_9_ t_9_ u – | u_e_u_e_ o_i_u_y_ | w_q_ r_y_ i_u_ y_t_ | y_q_ y_q_ u_y_t_y_ | u – – 0 | y_q_y_q_ u_y_t_r_ | e – r – | t_9_ t_9_u_y_ t_r_ | e – – |

开始弹奏

此乐谱格式为自由钢琴网站专用格式,用电脑浏览器打开www.autopiano.cn,然后用键盘演奏。

自由钢琴(AutoPiano)是利用HTML5技术开发的在线钢琴应用,致力于为钢琴爱好者、音乐爱好者提供一个优雅、简洁的平台,在学习工作之余可以在线弹钢琴,享受音乐、生活的美好。

copyright © www.autopiano.cn