歌谱

| s p u p s p u p | s o u o s o u o | a o u o a o u o | a o u o a f|
|e—r|t—–|- f d f o | [pe]—[ar] | [ts]—a | [yd] [ug] [yd] [st]| sssffds|fffdfds|sssffds|fff-HHH

补充信息

可能不准,希望谅解!

开始弹奏

此乐谱格式为自由钢琴网站专用格式,用电脑浏览器打开www.autopiano.cn,然后用键盘演奏。

自由钢琴(AutoPiano)是利用HTML5技术开发的在线钢琴应用,致力于为钢琴爱好者、音乐爱好者提供一个优雅、简洁的平台,在学习工作之余可以在线弹钢琴,享受音乐、生活的美好。

copyright © www.autopiano.cn