歌谱

| P [g(] E Y P [sq] t i p [9P] [se] [dy] P [iw] y o p [g(] E Y P [sq] [Pt] [st] j [d9] e y w y o y P [g(] E Y P [sq] t i p [P9] [se] [dy] P [wi] y o P
[g(] E Y P [sq] t i P P E y i y [Eyi] == |

开始弹奏

此乐谱格式为自由钢琴网站专用格式,用电脑浏览器打开www.autopiano.cn,然后用键盘演奏。

自由钢琴(AutoPiano)是利用HTML5技术开发的在线钢琴应用,致力于为钢琴爱好者、音乐爱好者提供一个优雅、简洁的平台,在学习工作之余可以在线弹钢琴,享受音乐、生活的美好。

copyright © www.autopiano.cn