歌谱

[hu] [dt] [ft] w [hq] [f9] s
[hp] hh [hi] fdds [ft] o s
[hp] hs [lq] kjhhj [hs] fddsfgf [do] s
[hp] hh [hi] fdds [ft] o
sdf [se] sspss [sq] i sdf [dt] s hs [dw] o
sdf [se] sspss [sq] i sdf [dt] o hs [dw]
sd [se] [hr] [ft] l [se] [dr] [ft]
[he] phh [hq] fdds [ft] [fw] p s
[he] hs [lq] kj [hi] hj [ht] ofgf [dw] f s
[he] hh [hq] f [di] ds [ft] [fw] o
[so] df [de] sspss [sq] i [so] df [dt] os hs [dw] o
[sf] df [de] sspss [sq] i [sf] df [dt] os hs [dw] o
tyu [y6] ttett [t4] q tyu [y8]t ot[y5] w
tyu [y6] ttett [t4] q tyu [y8]t ot[y5] w
tyu [y6] [te]tet [t4] q [te] yu [y8] wt [o0] wt [y5] w
[tw] yu [y6] [te]tet[t4] q [te] yu [y8] wt [o0] t [y5] w
[tw] yu [y6] [te]tet[t4] q [te] yu [y8] wt [o0] t [y5] w
ty[t6] [t#6] [u8] [t6] [t#6] [u8]

开始弹奏

此乐谱格式为自由钢琴网站专用格式,用电脑浏览器打开www.autopiano.cn,然后用键盘演奏。

自由钢琴(AutoPiano)是利用HTML5技术开发的在线钢琴应用,致力于为钢琴爱好者、音乐爱好者提供一个优雅、简洁的平台,在学习工作之余可以在线弹钢琴,享受音乐、生活的美好。

copyright © www.autopiano.cn