歌谱

u— | i— | o-ty | u-= | p-e rt | y.uy= | o-oh jk | t.yt= | s-st yu | I.uy e | r-=y | u-uu io | p.ee= | y–yy ui | o.ww= | t-tt yu | i-ii op | a.poy | u-== |o-uu= | p-ee= | p-t =.p | s- u =.s | s-y= | y-yy tr | o.ut= | i-ii uy | d.aort= |

开始弹奏

此乐谱格式为自由钢琴网站专用格式,用电脑浏览器打开www.autopiano.cn,然后用键盘演奏。

自由钢琴(AutoPiano)是利用HTML5技术开发的在线钢琴应用,致力于为钢琴爱好者、音乐爱好者提供一个优雅、简洁的平台,在学习工作之余可以在线弹钢琴,享受音乐、生活的美好。

copyright © www.autopiano.cn