歌谱

tup tup tup tup up
[utp] [tup] [tup] [tup] [ptu] [oy]
[tuo] [tuo] [tuo] [tuo] [out] [ot]
[upt] [utp] [upt] [tup] [tup] [oy]
[tuo] [tuo] [tuo] [tuo] [tuo] [ot]

补充信息

OK,兄弟们奥,全体目光向我看齐奥,我宣布个事,我是个傻逼,没毛病奥!

开始弹奏

此乐谱格式为自由钢琴网站专用格式,用电脑浏览器打开www.autopiano.cn,然后用键盘演奏。

自由钢琴(AutoPiano)是利用HTML5技术开发的在线钢琴应用,致力于为钢琴爱好者、音乐爱好者提供一个优雅、简洁的平台,在学习工作之余可以在线弹钢琴,享受音乐、生活的美好。

copyright © www.autopiano.cn