歌谱

u u u u u u u u u u u u u u u [pu] u u [au] u u u u u [pu] [au] [su] [au] [pu] [au] [su] u u [au] u u u u u [pu] u [fu] [su] u u [au] u u u u u [pu] [fu] [su] [au] [pu] [au] [su] u u [au] u u u u u [pu] [fu] [su] [au] [pu] [au] [su ]u u [du] u u [fu] u u [pu]a[su]a[pu]s[au]p[ou]p[au]o[au]p[ou]p[au]o[pu]s[au]d[su]p[au]o[pu]s[au]d[su]d[su]a[pu]s[au]p[ou]p[au]o[au]p[ou]f[au]o
(p u a u s u a u p
u s u a u p u o u p u a u o
u a u p u o u f u a u o u p u s u a u d u s
u p u a u o u p u s u a u d)f u f u f u f u f u f u [fu] [fu] [fu] [fu] [fu] [fu] [piu] f [piu] f [aou] f [aou] f [spu] f [spu] f [dou] f [dou] f a [piu]fff f[piu]fff f[aou]fff f[aou]fff f[spu]fff f[spu]fff f[dou]fff f[dou]fff f [pi] f [pi] f [ao] f [ao] f [sp] f [sp] f [do] f [do] f a [pi] f p [pi] f p [ao] f a [ao] f a [sp] f s [sp] f s [do] f d [do] f a [fu] f f f f f

开始弹奏

此乐谱格式为自由钢琴网站专用格式,用电脑浏览器打开www.autopiano.cn,然后用键盘演奏。

自由钢琴(AutoPiano)是利用HTML5技术开发的在线钢琴应用,致力于为钢琴爱好者、音乐爱好者提供一个优雅、简洁的平台,在学习工作之余可以在线弹钢琴,享受音乐、生活的美好。

copyright © www.autopiano.cn