歌谱

[hv] [hv] [toh] h h h h g f [Tph]
h h h h g f [ypj] j j j j h g [ypj] j [upj] j [ipj]
h g [toh] h h h h g f g [Tph] h h h h g f h [ypj]
j j j j h g h [ypj] j [upj] j [ipj] h g [op] [qsgj]
[isgj] [qsgj] [ij] [qj] h i l q i [8sfh] [tsfh] [8sfh]
[th] [8h] [th] l 8 t [9g] [yg] g 9 [yg] [9g] [yg]
[9h] [yg] [8f] t [9g] y [0h] u 8 t s [7d] [rd] [7d]
[rd] [7d] [rd] [7f] [rd] [6s] e [7d] r [8f] t 6 e
f [G9] [Gy] [G9] [Gy] [G9] [Gy] [9h] [yj] [5k] j [wh]
6 e ^ E 7 [ro] [8o] t [8o] [to] [8o] [ti] u 8 t [*o]
[To] [*o] [To] [*o] [Ti] u * [To] [qp] [is] [qs] [ip]
[qs] [ip] [qs] [id] [Wf] O W [OVxn] [V0x] [Vuxn] [V0x]
[ufx] [qd] [qs] [qp] [qs] [Qd] [Qs] s Q [Qd] [5f]
[wh] [5h] [wf] [6j] [eh] h 6 [ef] [9f] [ys] [9s] [yf]
[qf] [is] s q s i [8s] t [8sfhl] t [8lxvm] t [8m]
t [tib] b [qb] b [qb] v m q [wtuv] v [8v] v [8v] c
m 8 [eyic] c [9c] c [9c] x [9v] c [8x] [tu] [9c] [tu]
[(C] [tu] [0v] [tu] [Wud] d [0d] d [0d] d [0f] d [eus]
[6s] S d D f g [G6] h H j J k [6l] [yil] l [ql] l
[qk] j [qh] f [yod] [wdhkz] [wadhk] [woadh] h [toh]
h [8h] h [8h] g [8f] g [Tph] h [*h] h [*h] g f * [ypj]
j [9j] j [9j] h g 9 [ypj] j [upj] j [ipj] h g 9 y
[toh] h [8h] h [8h] g f 8 [Tph] h [*h] h [*h] g f
* [ypj] j [9j] j [9j] h g 9 [ypj] j [upj] j [ipj]
h g [op] [qsgj] [isgj] [qsgj] [igj] [qgj] h i [gjl]
q i [8sfh] [tsfh] [8sfh] [tfh] [8fh] h t [fhl] 8 t
[9dg] [ydg] [dg] 9 [ydg] [9dg] [ydg] [9dh] [ydg] [8sf]
t [9dg] t [0fh] t [8lxvm] t s [7ad] [rd] [7ad] [rd]
[7ad] [rd] [O7af] [rd] [6ps] e [6ad] e [6sf] e 6 e
f [G9d] [Gyd] [G9d] [Gyd] [G9d] [Gyd] [9dh] [ydj]
[5adhk] j [wh] [6s] e [^S] E [7d] [ro] [8o] t [8o]
[to] [8o] [ti] u 8 t [*o] [To] [*o] [To] [*o] [Ti]
u * [To] [qp] [is] [qs] [ip] [qs] [ip] [qs] [id] [Wf]
O W [OVxn] [V0x] [Vuxn] [V0x] [uf] [qd] [qs] [qp]
[qs] [Qd] [Qs] s Q [Qd] [5f] [wh] [5h] [wf] [6j] [eh]
h 6 [ef] [9f] [ys] [9s] [yf] [qf] [is] s q s i [8s]
t [8sfhl] t [8lxvm] t [8m] t [tib] b [qb] b [qb] v
m q [wtuv] v [8v] v [8v] c m 8 [eyic] c [9c] c [9c]
c [9c] v c [8x] t [9x] Z z L [yl] k J j [(H] h G g
[Yf] D d S [0s] u [WOuad] [Oad] [O0ad] d [0d] d [0d]
f d [eus] [6s] S d D f g G h H j J k [6l] L z Z x
c C v V b B n [6m] [yim] m m m m q m m [qn]
b [qv] x [yoz] h [wj] k [wz] m w [toh] h [8h] h [8h]
g f 8 [Tph] h [*h] j [*h] g f * [ypj] j [9j] j [9j]
h g 9 [ypj] j [upj] j [ipj] h g 9 [yh] [toh] [8h]
h [8h] g f 8 [Tph] h [*h] h [*h] g f * h [ypj] l [9l]
j [9l] j [9l] z [Oruf] g j x m f [qtid] s [qtip]
s [QIyd] s [QIys] d [wuof] h [wuoh] f [eupj] h [euph]
f [qtid] s [qtip] s [QIyd] s [QIys] d [wuof] h [wuoh]
f [eupj] h [euph] f [qtid] s [qtip] s [QIyd] s [QIys]
d [wuof] h [wuoh] f [eupj] h [euph] f [qtid] s [qtip]
s [QIyd] s [QIys] d [wuof] h [wuoh] f [eupj] h [euph]
[fx] [qtiz] l [qtij] l [QIyz] l [QIyl] z [wuox] v
[wuov] x [eupb] v [eupv] x [qtiz] l [qtij] l [QIyz]
l [QIyl] z [wuox] v [wuov] x [eupb] v [eupv] x [9eyx]
[9eyl] [9eyl] [9eyz] [wyox] [wyov] [wyov] [wyob] [8tlxvm]
8

开始弹奏

此乐谱格式为自由钢琴网站专用格式,用电脑浏览器打开www.autopiano.cn,然后用键盘演奏。

自由钢琴(AutoPiano)是利用HTML5技术开发的在线钢琴应用,致力于为钢琴爱好者、音乐爱好者提供一个优雅、简洁的平台,在学习工作之余可以在线弹钢琴,享受音乐、生活的美好。

copyright © www.autopiano.cn