歌谱

[9y] [9y] [9y]
[9y] [9y] [9y]
[9y] T t r E e W w
Q q 0 ( 9 8 7
[^0u] [0u] [0u]
[0u] [0u] [0u]
[0u] Y y T t r E e
W w Q q 0 ( 9
[8qi] [qi] [qi]
[qi] [qi] [qi]
[qi] Q w W e E r t
T y Y u i I o p
[^EP] [9qp] [4O] p [9qO] o
[^I] [9qi] [T4u] [qyi]
[^o] [9qI] [4i] I [9qi] u
[^Y] [9qy] [4eT] [Eqy]
[6i] [qtY] [tY] [W4r] [qet]
[6i] [qtY] [tY] [W4r] [qet]
[6qe] [QE] [(wr] [Wt] [4eT] [Ey] [r(Y] [tu]
[T6i] [yI] [(Yo] [ip] [Y4o] [(ei]
[^P] [9qp] [4O] p [9qO] o
[^I] [9qi] [T4u] [qyi]
[^o] [9qI] [4i] I [9qi] u
[^Y] [9qy] [4eT] [Eqy]
[6T] [0T] T [3u] [0e]
[2i] o [9qi] u [4y] [9qe]
[T6p] [T0p] [Tp] [T6p] [T0p] [Tp]
[T6ep] W [Twp] Q [T6qp] 0 [(Tp] 8
[^P] [9qp] [4O] p [9qO] o
[^I] [9qi] [T4u] [qyi]
[^o] [9qI] [4i] I [9qi] u
[^Y] [9qy] [4eT] [Eqy]
[6i] [qtY] [tY] [W4r] [qet]
[6i] [qtY] [tY] [W4r] [qet]
[6qe] [QE] [(wr] [Wt] [4eT] [Ey] [r(Y] [tu]
[T6i] [yI] [(Yo] [ip] [Y4o] [(ei]
[^P] [9qp] [4O] p [9qO] o
[^I] [9qi] [T4u] [qyi]
[^o] [9qI] [4i] I [9qi] u
[^Y] [9qy] [4eT] [Eqy]
[80wt] t t o [80wt]
[7qWT] T T O [7qW]
[9p] s [0ta] P [8p] [0to]
[qeti] q q q ( 9 8
^ [Eyi] [Eyi] [Eyi] [E4yi]
^ [E6yi] ^ 7 8 [Eyi] 9
( [eti] [eti] [eti] [9eti]
8 [eti] [eti] [eti] [eti]
w [etY] [etY] [etY] [qetY]
( q [y(EY] 9 8 9 [y(EY] 8
^ [Eyi] [Eyi] [Eyi] [E9yi]
4 [Eyi] [Eyi] [Eyi] [Eyi]
^ [Eyi] [Eyi] [Eyi] [E4yi]
^ [E6yi] ^ 8 9 [(Eyi] q
0 [tuo] [tuo] [tuo] [wtuo]
E [tuo] [tuo] [etuo] [Etuo]
y [yiP] E [yiP]
t [Yip] q [Ytp]
[yEP] e w [qet] ( 9 8
[^E] [4q]
^ [Eyi] [Eyi] [Eyi] [E4yi]
^ [E6yi] ^ 7 8 [Eyi] 9
( [eti] [eti] [eti] [9eti]
8 [eti] [eti] [eti] [eti]
w [etY] [etY] [etY] [qetY]
( q [y(EY] 9 8 9 [y(EY] 8
^ [Eyi] [Eyi] [Eyi] [E9yi]
4 [Eyi] [Eyi] [Eyi] [Eyi]
^ [Eyi] [Eyi] [Eyi] [E4yi]
^ [E6yi] ^ 8 9 [(Eyi] q
0 [tuo] [tuo] [tuo] [wtuo]
E [tuo] [tuo] [etuo] [Etuo]
y [yiP] E [yiP]
t [Yip] q [Ytp]
[yEP] e w [qet] ( 9 8
[^E] [^E] [^E] [^E]
( [w@E] [9w@E]
[@8] [w^E] 8 ^ 8 9
( [w@E] [9w@E]
[@8] [w^E] 8 ^ 8 9
[(w] [@E] [@E]
[qW] [@E] [Qe] [@E]
[wE] [@E] [@E]
[Wt] [@E] [Ey] [@E]
[rY] [$r] [$r]
[ET] [$r] [Wr] [$r]
[wE] [@E] [@E]
[@E] [wE] [@E]
[Wt] [%Y] [%Y]
[tO] [%Y] [tO] [%Y]
[Eo] [@E] [@E]
[Wi] [@E] [wY] [@E]
[eo] [@t] [@t]
[ei] [@t] [eu] [@t]
[Wo] [^y] [Wi] [^y]
[qy] [%y] [qt] [%ry]
[(w] [@E] [@E]
[qW] [@E] [Qe] [@E]
[wE] [@E] [@E]
[Wt] [@E] [Ey] [@E]
[rY] [$r] [$r]
[Ti] [$r] [rI] [$r]
[Yo] [@E] [@E]
[wY] [@E] [wY] [@E]
[YI] [$r] [$r]
[Ti] [$r] [rY] [$r]
[EY5s] [5Y] [oP] [5Y]
[^Yo] [^o] [EY] [^o]
[6ti] Y
[^Wyi] [yi]
[w@Y] [5o] [^P] [5o]
[@Y] w w w w
[59wr] w W e E t T
y y r w
[5w(Y] y t [(5wr] t y r
[59wr] [W59r] [59wr]
[^Eqy] E r t y Y u
i i y E
[qyOP] u o i E
[qyOP] u o i E
[4y^P] 7 8 * 9 ( 0 q
[^Q] w W e E r t y
[(Yo] [@^] [@^]
[qO] [@^] [Qp] [@^]
[wP] [@^] [@^]
[Ws] [@^] [Ed] [@^]
[rD] [$7] [$7]
[Tg] [$7] [rG] [$7]
[Yh] [@^] [@^]
[wD] [^(] [wD] [^(]
[tD] [6Q] [6Q]
[ed] [6Q] [es] [6Q]
[ws] [^(] P [^(]
[wD] [@^] [(o] [@^]
[9q^P] [9q] [%a] [9q]
[(W4s] [^Wqd]
[w@^D] [Ewd] [WEg] [w@ED] [Ewd] [WEg]
[w@ED] [w@^Y]


开始弹奏

此乐谱格式为自由钢琴网站专用格式,用电脑浏览器打开www.autopiano.cn,然后用键盘演奏。

自由钢琴(AutoPiano)是利用HTML5技术开发的在线钢琴应用,致力于为钢琴爱好者、音乐爱好者提供一个优雅、简洁的平台,在学习工作之余可以在线弹钢琴,享受音乐、生活的美好。

copyright © www.autopiano.cn