歌谱

6| [et]| [et]| [et]|
4| [qt]| [qt]| [qt]|
2| [qr]| [qr]| [qr]|
3| [0e]| [0e]| [0W]|
6| [et]| [et]| [et]|
[48]| [qt]| [qt]| [qt]|
[29]| [qry]| [qry]| [qry]|
[30]| [0eu]| [0eu]| [W0u]|
6| [et]| [et]| [et]|
4| [qt]| [qt]| [qt]|
2| [qr]| [qr]| [qr]|
3| [0e]| [0e]| [0W]|
6| [et]| [et]| [et]|
4| [qt]| [qt]| [qt]|
2| [qry]| [qry]| [qry]|
3| [0eu]| [0eu]| [W0u]|
6| [et]| [et]| [et]|
4| [qt]| [qt]| [qt]|
2| [qty]| [qty]| [qry]|
[30ry]| [0eu]| [W30u]| [W0u]|
6| [etu]| [etu]| [etu]|
4| [qtu]| [qtu]| [qtu]|
2| [qry]| [qry]| [qry]|
3| [etu]| [etu]| [WO]|
6| [etp]| [et]| [et] Op
[4a] p [8qeo] i [8qeY] u [8qei] u
2 f [9qed] s [9qeP] a [9qes] a
[3k] j [70WH] g [W70f] d [W70s] a
6| [etp]| [etj]| [et] Hj
[4k] j [8qeh] g [8qeD] f [8qeg] f
2 x [9qez] l [9qeJ] k [9qel] k
[3n] b [70WV] c [W70x] z [W70l] k 6| j| b

开始弹奏

此乐谱格式为自由钢琴网站专用格式,用电脑浏览器打开www.autopiano.cn,然后用键盘演奏。

自由钢琴(AutoPiano)是利用HTML5技术开发的在线钢琴应用,致力于为钢琴爱好者、音乐爱好者提供一个优雅、简洁的平台,在学习工作之余可以在线弹钢琴,享受音乐、生活的美好。

copyright © www.autopiano.cn