歌谱

| we ty uty | uo uyy tu |
| wet o uty | uou yy tt |
| we ty ute | yu uyy tu |
| we ty uty | uou yy tt |
| po uu | y yt eu ty |
| p poo u o | o oo u iu |
| po uu | y yt eu ty | oo tu|
| po uu |yy t eu ty |
p po ou o|oo ou iu |
| po uu | y po uu |
| uu t yy | t

补充信息

第一次做,有错误请联系

开始弹奏

此乐谱格式为自由钢琴网站专用格式,用电脑浏览器打开www.autopiano.cn,然后用键盘演奏。

自由钢琴(AutoPiano)是利用HTML5技术开发的在线钢琴应用,致力于为钢琴爱好者、音乐爱好者提供一个优雅、简洁的平台,在学习工作之余可以在线弹钢琴,享受音乐、生活的美好。

copyright © www.autopiano.cn