歌谱

X:1
T:浪漫因子
C:ChatGPT
M:4/4
L:1/4
Q:1/4=120
K:C
G2 | G2 G2 E2 G2 | A2 A2 G2 F2 | E2 D2 E2 G2 | A2 G2 F2 E2 |
G2 G2 E2 G2 | A2 A2 G2 F2 | E2 D2 E2 G2 | A2 G2 F2 E2 |
G2 G2 E2 G2 | A2 A2 G2 F2 | E2 D2 E2 G2 | A2 G2 F2 E2 |
G2 G2 E2 G2 | A2 A2 G2 F2 | E2 D2 E2 G2 | A2 G2 F2 E2 |
w:每- 个- 人- 心- 中- 都- 有- 浪- 漫- 因- 子
G2 G2 E2 G2 | A2 A2 G2 F2 | E2 D2 E2 G2 | A2 G2 F2 E2 |
w:同- 样- 希- 望- 被- 爱,- 也- 有- 能- 力- 分- 享- 爱
G2 G2 E2 G2 | A2 A2 G2 F2 | E2 D2 E2 G2 | A2 G2 F2 E2 |
w:面- 对- 挫- 折- 和- 问- 题,- 不- 要- 退- 却
G2 G2 E2 G2 | A2 A2 G2 F2 | E2 D2 E2 G2 | A2 G2 F2 E2 |
w:用- 爱- 去- 克- 服,- 让- 生- 命- 更- 美- 好
G2 G2 E2 G2 | A2 A2 G2 F2 | E2 D2 E2 G2 | A2 G2 F2 E2 |
w:浪- 漫- 因- 子,- 流- 淌- 在- 心- 中
G2 G2 E2 G2 | A2 A2 G2 F2 | E2 D2 E2 G2 | A2 G2 F2 E2 |
w:用- 爱- 去- 守- 护,- 用- 心- 去- 关- 注
G2 G2 E2 G2 | A2 A2 G2 F2 | E2 D2 E2 G2 | A2 G2 F2 E2 |
w:浪- 漫- 血- 液,- 流- 淌- 在- 身- 体
G2 G2 E2 G2 | A2 A2 G2 F2 | E2 D2 E2 G2 | A2 G2 F2 E2


开始弹奏

此乐谱格式为自由钢琴网站专用格式,用电脑浏览器打开www.autopiano.cn,然后用键盘演奏。

自由钢琴(AutoPiano)是利用HTML5技术开发的在线钢琴应用,致力于为钢琴爱好者、音乐爱好者提供一个优雅、简洁的平台,在学习工作之余可以在线弹钢琴,享受音乐、生活的美好。

copyright © www.autopiano.cn