歌谱

[ywroda97] 8 [w(] 5 [w(] 8 [w(] 5
[w(] 8 [w(] 5 [w(] 8 [w(] 5
[w(] [l8] [w(] [l5] [w(] J [l8] [wJ(]
[H5] [wh(] [J(] H [whE] g [^D] [wgE]
[h(] [wE] ^ [wE] [^J] [q9] [J4] [q9]
H [h^] [qg9] [D4] [qg9] [h%] D [s8(]
D [h@] [g8(] [D5] [97] [d2] [97] [l8]
[w(] [l5] [w(] J [l8] [wJ(] [H5] [wh(]
[J(] H [whE] g [^D] [wgE] [h(] [wE]
^ [wE] [^J] [q9] [J4] [q9] H [h^]
[qg9] [D4] [qg9] [h%] D [s8(] D [h@]
[g8(] [D5] [97] [d2] [97] % [s8(] d
[D@] [s8(] [g%] [D8(] [d@] [s8(] [P4] [8%]
O [o1] [O8%] [P4] [8%] [i1] [8%] ^
[yq9] Y [i4] [yq9] [o^] [qi9] [Y4] [yq9]
[Y%] [8(] [Y@] [8(] [y5] [97] 2 [97]
% [s8(] d [D@] [s8(] [g%] [D8(] [d@]
[s8(] [P4] O [o8%] O [P1] [O8%] [o4]
[8%] [Y1] [8%] ^ [yq9] Y [i4] [yq9]
[o^] [qi9] [Y4] [qi9] [yw5] y Y [yW%]
y Y [yw5] y Y [yW%] y Y
[yw5] Y y Y [yW%] Y y Y
[yw5] Y y Y [yW%] Y y Y
[wo5] O [oW%] O [wo5] O [oW%] O
[wo5] p [aW%] s [ed6] D [rh7] k
[l8] [w(] [l5] [w(] J [l8] [wJ(] [H5]
[wh(] [J(] H [whE] g [^D] [wgE] [h(]
[wE] ^ [wE] j [^J] [q9] [J4] [q9]
H [h^] [qg9] [D4] [qg9] [h%] D [s8(]
D [h@] [g8(] [D5] [97] [d2] [h97] H
j k [l8] [w(] [l5] [w(] J [l8]
[wJ(] [H5] [wh(] [J(] H [whE] g [^D]
[wgE] [h(] [wE] ^ [wE] [^J] [q9] [J4]
[q9] H [h^] [qg9] [D4] [qg9] [h%] D
[s8(] D [h@] [g8(] [D5] [97] [d2] [97]
% [s8(] d [D@] [s8(] [g%] [D8(] [d@]
[s8(] [P4] [8%] O [o1] [O8%] [P4] [8%]
[i1] [8%] ^ [yq9] Y [i4] [yq9] [o^]
[qi9] [Y4] [yq9] [Y%] [8(] [Y@] [8(] [y5]
[t97] y [Y2] o [s97] d [D%] [s8(]
d [D@] [s8(] [g%] [D8(] [d@] [s8(] [P4]
O [o8%] O [P1] [O8%] [o4] [8%] [Y1]
[8%] ^ [yq9] Y [i4] [yq9] [o^] [qi9]


开始弹奏

此乐谱格式为自由钢琴网站专用格式,用电脑浏览器打开www.autopiano.cn,然后用键盘演奏。

自由钢琴(AutoPiano)是利用HTML5技术开发的在线钢琴应用,致力于为钢琴爱好者、音乐爱好者提供一个优雅、简洁的平台,在学习工作之余可以在线弹钢琴,享受音乐、生活的美好。

copyright © www.autopiano.cn