歌谱

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [0e] 0 0 [0r] 0 0 0 0 0 [0e] [0r] [0t] [0r] [0e] [0r] [0t] 0 0 [0r] 0 0 0 0 0 [0e] 0 [0u] [0t] 0 0 [0r] 0 0 0 0 0 [0e] [0u] [0t] [0r] [0e] [0r] [0t] 0 0 [0r] 0 0 0 0 0 [0e] [0u] [0t] [0r] [0e] [0r] [0t] 0 0 [0y] 0 0 [0u] 0 0 [0e]_r_[0t]_r_[0e]_t_[0r]_e_[0w]_e_[0r]_w_[0r]_e_[0w]_e_[0r]_w_[0e]_t_[0r]_y_[0t]_e_[0r]_w_[0e]_t_[0r]_y_[0t]_y_[0t]_r_[0e]_t_[0r]_e_[0w]_e_[0r]_w_[0r]_e_[0w]_u_[0r]_w_
e__0__r__0__t__0__r__0__e__0__t__0__r__0__e__0__w__0__e__0__r__0__w__0__r__0__e__0__w__0__u__0__r__0__w__0__e__0__t__0__r__0__y__0__t__0__e__0__r__0__w__0__e__0__t__0__r__0__y__0__t__0__y__0__t__0__r__0__e__0__t__0__r__0__e__0__w__0__e__0__r__0__w__0__r__0__e__0__w__0__u__0__r__0__w__0__e__0__r__0__t__0__r__0__u__0__r__0__t__0__y__0__t__0__r__0__e__0__t__0__r__0__e__0__w__0__e__0__r__0__w__0__r__0__e__0__w__0__u__0__r__0__w__0__e__0__t__0__u__0__r__0__t__0__e__0__r__0__w__0__e__0__t__0__r__0__y__0__t__0__r__0__e__0__r__0__t__0__e__0__y__0__t__0__r__0__t__0__y__0__r__0__
u_0_u_0_u_0_u_0_u_0_u_0_[0u] [0u] [0u] [0u] [0u] [0u]
[eq0] u = [eq0] u = [rw0] u = [rw0] u = [te0] u = [te0] u = [yw0] u = [yw0] u r
[eq0]_u_u_u_=_u_[eq0]_u_u_u_=_u_[rw0]_u_u_u_=_u_[rw0]_u_u_u_=_u_[te0]_u_u_u_=_u_[te0]_u_u_u_=_u_[yw0]_u_u_u_=_u_[yw0]_u_u_u_=_u_
[ae]__s__a__s__[ae]__s__a__s__[ae]__s__a__s__[ar]__s__a__s__[ar]__s__a__s__[ar]__s__a__s__[ar]__s__a__s__[ar]__s__a__s__[ar]__s__a__s__[ae]__s__a__s__[aw]__s__a__s__[ae]__s__a__s__[ar]__s__a__s__[ae]__s__a__s__[aw]__s__a__s__
[eq0] u = [eq0] u = [rw0] u = [rw0] u = [te0] u = [te0] u = [yw0] u = [yw0] u r

开始弹奏

此乐谱格式为自由钢琴网站专用格式,用电脑浏览器打开www.autopiano.cn,然后用键盘演奏。

自由钢琴(AutoPiano)是利用HTML5技术开发的在线钢琴应用,致力于为钢琴爱好者、音乐爱好者提供一个优雅、简洁的平台,在学习工作之余可以在线弹钢琴,享受音乐、生活的美好。

copyright © www.autopiano.cn