歌谱

t_r_|eu ~ t_e_|r i u_ y. |t_y_ t_y_ u t_r_|e y t_r_ =_e__r__ | t e u t | y p o i_u__y__ | u~ ~ ~|u ~ = t_r_|e u ~ t_e_ | r i u_ y. |t_y_ t_y_ u t_r_|e y t_r_ =_e__r__| t e u t |y p o i_u__y__ | u~ ~ ~| u ~ = u_u_ | s p.O_ p_s_ |a_ p o_ o ~|p t_ y t_ y_u_ |u ~ =_t_ y_u_ | i u_y_ y ~| p o_i_ o_ p a_| a ~ ~ ~|a ~ = t_r_ |e u ~ t_e_| r i u_ y. |t_y_ t_u_ u_u_ i_o_|p s a_O p_|p ~ ~ ~| p ~ =_t_ y_u_ | u ~ =_y_ u_i__o__ | o i_u_ u t_r_|= = = u_u_ |s p.O_ p_s_ |a_ p o_ o ~ | p t_ y t_ y_u_|u ~ =_t_ y_u_| i u_y_ y ~|p o_i_ o_ p a_ | a ~ ~ ~| a ~ = t_r_ | e u ~ t_e_ | r i u_ y. |t_y_ t_y_ u_u_ i_o_ | p s a_O p_ | p ~ ~ ~ | p ~ ~ ~ | p ~ ~ ~ |o. i_ i_u_ y_u_ | u ~ ~ ~| u ~ =_i_ o_p_ | p ~ ~ ~ | = = = = |= = = =_o__O__ | p_u_ i_y_ u_r_ t_e_

开始弹奏

此乐谱格式为自由钢琴网站专用格式,用电脑浏览器打开www.autopiano.cn,然后用键盘演奏。

自由钢琴(AutoPiano)是利用HTML5技术开发的在线钢琴应用,致力于为钢琴爱好者、音乐爱好者提供一个优雅、简洁的平台,在学习工作之余可以在线弹钢琴,享受音乐、生活的美好。

copyright © www.autopiano.cn