歌谱

[6t]. [6t]. [6u] [4p]. [4p]. [4a] [8o]. [8o]. [8u] [7o]. [7o]. [7y] [6t] e_ [6t] e_ [6u] [4p] q_ [4p] q_ [4a] [8o] t_ [8o] t_ [8u] [8o]==
t_ y_ [6y]_ [0u]_ [ru]_ [tu] u i_ 4_8_w_e_- u_i_ [8o]_w_[yo]_[uo]i_u [7y]_w_r_o_=t_y_[6u]_[0u]_[ru]_[tu]o_i_i_4_8_w_e_s a [8o]_w_[yo]_[uo]p_o_o_7_w_r_y_=

开始弹奏

此乐谱格式为自由钢琴网站专用格式,用电脑浏览器打开www.autopiano.cn,然后用键盘演奏。

自由钢琴(AutoPiano)是利用HTML5技术开发的在线钢琴应用,致力于为钢琴爱好者、音乐爱好者提供一个优雅、简洁的平台,在学习工作之余可以在线弹钢琴,享受音乐、生活的美好。

copyright © www.autopiano.cn