歌谱

[we] u [we] u | [wr] u [wr] u | [wt] u [wt] u | [wy] u [wy] u| [weap] f [weap] f | [wrsa] f [wras] f | [wtsd] f [wtsd] f | [wydf] f [wydf] f

开始弹奏

此乐谱格式为自由钢琴网站专用格式,用电脑浏览器打开www.autopiano.cn,然后用键盘演奏。

自由钢琴(AutoPiano)是利用HTML5技术开发的在线钢琴应用,致力于为钢琴爱好者、音乐爱好者提供一个优雅、简洁的平台,在学习工作之余可以在线弹钢琴,享受音乐、生活的美好。

copyright © www.autopiano.cn