歌谱

sheets (transpose +3) :
s-s k-k h-
s-s k-k h-
f-f k-k h-
f-f k-k h j
s-s k-k h-
s-s k-k h-
f-f k-k h-
f-f z-z l k
[ts] o [as] [sk]-k h-
[ts] o s k-k h-
[uf] a f [ahk]-k h-
[uf] a f [ahk]-k h j
[ts] o [as] [sk]-k h-
[ts] o s k-k h-
[uf] a f [hk]-k h-
[uf]-f z-z l k
8—-w [wo] p-a t w
8—-w [to] p-a t w
0—-w [ro] p-a r w
0—-w [ro] p-a r w
[8a]—-w [wo] p-a t w
8—-w [to] p-a t w
0—-w [ro] p-a r w 0-o s-a–8—-w [to] p-a t w 8—-w [to] p-a t w 3 7 [0o] [wp]-a t-3 7 [0o] [wp]-a t-[8a]—-w [to] p-a t w 8—-w [to] p-
a t w 3 7 [0o] [wp]-a t-[0ru]-o s-a–[1s] 8
[8s] [wak] 2 [3ak] [5ah] 7 [1s] 8
[8s] [wak] 2 [3ak] [5ah] 7 [3f] 0
[wf] [rak] 5 [6ak] [7h] a [3f] 0
[wf] [rak] 5 [6ak] [7h] [aj] [1s] 8
[8s] [wak] 2 [3ak] [5ah] 7 [1s] 8
[8s] [wak] 2 [3ak] [5ah] 7 [3f] 0
[wf] [rak] 5 [6ak] [7h] a [3f] 0
[wf] [rdz] 5 [6dz] [7dl] k [1s] 8
[8s] [wak] 2 [3ak] [5ah] 7 [1s] 8
[8s] [wak] 2 [3ak] [5ah] 7 [3f] 0
[wf] [rak] 5 [6ak] [7h] a [3f] 0
[wf] [rak] 5 [6ak] [7h] [aj] [1s] 8
[8s] [wak] 2 [3ak] [5ah] 7 [1s] 8
[8s] [wak] 2 [3ak] [5ah] 7 [3f] 0
[wf] [rak] 5 [6ak] [7h] a [uaf]-
f z-z l k 1 8 [8o]
p w-a–[wy] o [1u] 8 [8o]
p w w a–[ty] u [3a] 7 [0o] [wp]-a–[ry] o [3a] 7 [0o] [wp]-a–
[ry] o [1ua] 8 [8o] p w w a–
[ty] u [1ua] 8 [8o] p w w a–
[ty] u [3a] 7 [0o] [wp]-a–[ry] o [3a] 7 [0o] [ws]-a r-1 8 [8uo] [Ip]
w p [oa]–[ty]-o-[1u] 8 [8uo] [Ip]
w p [oa]–[ty]-o-[3u] 7 [0uo] [Iwp] p [oa]–[ry] o [3oa] 7 [0uo] [Iwp]-[oa]–
[ry] o [1u] 8 [8uo] [Ip] w [Iwp] [oa]–
[ty] o [1ua] 8 [8uo] [Ip] w [Iwp] [oa]–
[ty] o [30ua]-[uo] [Ip]-[oa]–[30oa]-o s a–[1s] 8
[8s] [wak] 2 [3ak] [5ah] 7 [1s] 8
[8s] [wak] 2 [3ak] [5ah] 7 [3f] 0
[wf] [rak] 5 [6ak] [7h] a [3f] 0
[wf] [rak] 5 [6ak] [7h] [aj] [1s] 8
[8s] [wak] 2 [3ak] [5ah] 7 [1s] 8
[8s] [wak] 2 [3ak] [5ah] 7 [3f] 0
[wf] [rak] 5 [6ak] [7h] a [5uf]-
[uf] [dz] 5 [dz] [sl] [ak] [1s] 8
[8s] [wak] 2 [3ak] [5ah] 7 [1s] 8
[8s] [wak] 2 [3ak] [5ah] 7 [3f] 0
[wf] [rak] 5 [6ak] [7h] a [3f] 0
[wf] [rak] 5 [6ak] [7h] [aj] [1s] 8
[8s] [wak] 2 [3ak] [5ah] 7 [1s] 8
[8s] [wak] 2 [3ak] [5ah] 7 [3f] 0
[wf] [rak] 5 [6ak] [7h] a [0uf]-
[uf] [dz]-[dz] [sl] [ak] [8toh]-
o [sh]-o [sh]-[8toh]-
o [sh]-o [sh] o [30ah]-
o [ah]-o [ah]-[30aG]-
I [aG]-I [ad]-[8toh]-
o [sh]-o [sh]-[8toh]-
o [sh] s o [sh] o [30ah]-
o [ah]-o [ah]-[30aG]–
[aG] [ad] I a d [1sh] 8
o [8o]-[1sh] [8o] [8o] [sh] w [sdh]-o [os] [od]
[3ah] 0 o [0o]-[3aG] [0I] [0a] [aG] u [ad] I
a d [1sh] 8 o [8o]-[1sdh] 8 o [8osdh] [sdh] w [sh] o [sdh] o [30afh]-
o o—-[aIG]–
[Iad]–[1s] 8
[8s] [wak] 2 [3ak] [5ah] 7 [1s] 8
[8s] [wak] 2 [3ak] [5ah] 7 [3f] 0
[wf] [rak] 5 [6ak] [7h] a [3f] 0
[wf] [rak] 5 [6ak] [7h] [aj] [1s] 8
[8s] [wak] 2 [3ak] [5ah] 7 [1s] 8
[8s] [wak] 2 [3ak] [5ah] 7 [3f] 0
[wf] [rak] 5 [6ak] [7h] a [5uf]-
[uf] [dz] 5 [dz] [sl] [ak] [1s] 8
[8s] [wak] 2 [3ak] [5ah] 7 [1s] 8
[8s] [wak] 2 [3ak] [5ah] 7 [3f] 0
[wf] [rak] 5 [6ak] [7h] a [3f] 0
[wf] [rak] 5 [6ak] [7h] [aj] [es] p
[ps] [afk] r [tak] [uah] o [1s] 8
[8s] [wak] 2 [3ak] [5ah] 7 [3f] 0
[wf] [rak] 5 [6ak] [7h] a [30uf]-
[uf] [dz] 5 [dz] [sl] [ak] [3s]-
[3s] [9k]-[9k] [7h]-[3s]-
[3s] [9k]-[9k] [7h]-[uf]-
[uf] [ak]-[ak] [oh]-[uf]-
[uf] [ak]-[ak] [oh] [pj] [ts]-
[ts] [ak]-[ak] [oh]-s-
s k-k h-f-
f k-k h-f-
f z-z l k

开始弹奏

此乐谱格式为自由钢琴网站专用格式,用电脑浏览器打开www.autopiano.cn,然后用键盘演奏。

自由钢琴(AutoPiano)是利用HTML5技术开发的在线钢琴应用,致力于为钢琴爱好者、音乐爱好者提供一个优雅、简洁的平台,在学习工作之余可以在线弹钢琴,享受音乐、生活的美好。

copyright © www.autopiano.cn